Транспорт

Железопътният транспорт е наземен, надземен или отчасти подземен (в случая на метрото) транспорт на пътници и товари по железопътни линии. В най-честия случай те се състоят от две успоредни стоманени релси, монтирани върху дървени, бетонови или стоманени траверси, които ги поддържат на постоянно разстояние (междурелсие) една от друга. Транспортните средства, движещи се по релсите, най-често са подредени във влакове - поредици от отделни задвижващи или задвижвани транспортни средства, свързани заедно.

Железопътният транспорт е сред най-енергийноефективните средства за механизиран наземен транспорт. При оптимални условия железопътният транспорт изразходва 50-70% по-малко енергия за превозване на даден товар, отколкото пътния транспорт.

Други предимства на железопътния транспорт са относително високата безопасност и комфорта при пътуването. Той се характеризира и с ефективно използване на пространството - двойна железопътна линия може да превози повече пътници или товари за дадено време, отколкото четирилентов път.В резултат на тези предимства железопътният транспорт е основна форма на обществен транспорт в много страни.